تغییر در نحوه محاسبه مربوط به سهم بیمه های تکمیلی


- در ارتقاءِ جدید در تعاریف آزمایشات چنانچه در صفحه مربوط به منع تجویز نام بیمه تکمیلی و پایه همزمان انتخاب شده باشد ، این آزمایش منع تجویز کلی داشته و هزینه آن را بیمار پرداخت می کند و چنانچه هر کدام از بیمه ها در ستون منع تجویز انتخاب شده باشد به معنای عدم پرداخت هزینه این آزمایش توسط آن بیمه می باشد .

- برای اخذ لیست و صورت حساب بیمه های تکمیلی با شرایط جدید ، حتما بیمار را مجددا ثبت نمایید ( از طریق صفحه پذیرش )