info@ptnmed.com 66596699 021

صدور تاییدیه آزمایشگاه مرجع سلامت برای نرم افزار غربالگری جنین


پس از گذشت نزدیک به شش سال از بررسی های انجام گرفته بر روی نرم افزار غربالگری شرکت پیوند طب و نرم افزار ، در نهایت شهریور ماه سال 1395 ، آزمایشگاه مرجع سلامت کشور ، تاییدیه این نرم افزار را به عنوان اولین تاییدیه صادر شده ی این مرجع در راستای بررسی نرم افزارهای غربالگری به شرکت پیوند طب و نرم افزار اعطا گردید .