صدور تاییدیه آزمایشگاه مرجع سلامت برای نرم افزار غربالگری جنین


پس از گذشت نزدیک به شش سال از بررسی های انجام گرفته بر روی نرم افزار غربالگری شرکت پیوند طب و نرم افزار ، در نهایت شهریور ماه سال 1395 ، آزمایشگاه مرجع سلامت کشور ، تاییدیه این نرم افزار را به عنوان اولین تاییدیه صادر شده ی این مرجع در راستای بررسی نرم افزارهای غربالگری به شرکت پیوند طب و نرم افزار اعطا گردید .