بیمارستان


نرم افزار مديريت بيمارستان(HIS)

سيستم يكپارچه و جامع بيمارستاني با لايه هاي امنيتي كاملا مطمئن جهت مديريت بيمارستان، سير مراحل پذيرش ، ثبت اقدامات انجام شده جهت هر بيمار (در خواستهاي دارو ، آزمايش ، راديولوژي ، مشاوره ، مشخصات اعمال جراحي انجام شده ،هزينه ها و اقلام مصرفي براي بيمار و...) تا ترخيص بيمار به منظور ايجاد و ثبت اطلاعات واقعي و بروزآوري و طبقه بندي آن جهت تحليل و كارشناسي از بعدهاي درماني ، پزشكي ومالي مي باشد.همچنين سيستم بستري را براي ارتباط قسمتهاي مختلف بيمارستان ، اعم از بخشها، پاراكلينيك ها،داروخانه و ... به صورت الكترونيكي به منظور سرعت بخشي و دقت در انجام امور بيماران فراهم مي آورد و نياز حضوري و رفت وآمد بين قسمتهاي مختلف بيمارستان راكاهش مي دهد.
هدف آن است كه علاوه بر خدمت رساني سريع و دقيق به بيماران ، كليه اطلاعات بهداشتي و درماني هر فرد در طول عمرش در قالب يك پرونده الكترونيكي ذخيره شود تا در هر نقطهاي از طريق شبكه اينترنت قابل دسترسي باشد.
همچنين بسياري محاسبات دستي كه وقت گير و همراه با خطا مي باشد نيز حذف شده و از طريق سيستم انجام شود.
اين سيستم به طوركلي در برگيرنده موارد زير مي باشد:
تعريف چارت فيزيكي بيمارستان شامل (دپارتمانها ، بخشها ، اتاقها ، تختها و اتاق عمل، كليه انبارها ، داروخانه و آزمايشگاهها و...)که در بر گيرنده کليه بخشها وزير بخشهاي مرتبط با سيستم مي باشد .
مديريت هتلينگ بيمار : شامل كليه فعاليتهاي پذيرش ، انتقال بيمار و ترخيص بيماران بستري مي باشد اين زير سيستم شامل کليه فعاليتهاي مربوط به پذيرش سرپايي بيمار ، پذيرش موقت و يا بستري کامل بيمار مي باشد.
الف- پذيرش سرپايي: در برگيرنده پذيرش بيمار ، صدور قبض براي ويزيت و ساير خدمات پاراکلينيکي و تهيه کليه گزارشهاي متنوع مالي ، بيمه اي ، پزشکان و ايجاد ديسکت مي باشد .
ب- پذيرش بستري : در اين قسمت پس از ثبت اطلاعات بيمار بخش مربوطه براي بستري تعيين مي گردد و نام بيمار در ليست انتظار ايستگاه پرستاري بخش مربوطه مشاهده خواهد شد درايستگاه پرستاري ليست اتاقها و تختهاي آن بخش ، ليست انتظار بيماران بخش ، ليست انتظار بيماران ترخيص و چارت فيزيکي ساير بخشها به صورت کاملا گرافيکي و با رنگ بندي متفاوت بر اساس وضعيت آنها در يک صفحه قابل مديريت براي کاربر مي باشد . کليه اعمال اختصاص تخت به بيمار ، انتقال به ساير بخشها و يا اتاق عمل ، نسخه نويسي،گزارش پرستاري ،... و ترخيص با صرف کمترين وقت قابل انجام مي باشد .
مديريت كليه فعاليتهاي كلينيكي و پاراكلينيكي : سيستم به گونه اي طراحي شده است كه قسمت هاي پاراكلينيكي (آزمايشگاه ، راديولوژي ، اكو و ...) هم بتوانند ارتباط مناسب بابخشها براي انجام امور بيماران بستري را برقرار كنند و هم به صورت يک سيستم کاملا مجزا قابليت پذيرش بيماران سرپايي را داشته باشند.
 
اتاقهاي عمل
 
-تعريف کدهاي عمل به همراه نوع کد (عادي يا گلوبال)
-تعريف تعرفه هاي مربوطه
-تعريف اعمال جراحي
-تعريف پروتکل هاي مرتبط با هر نوع عمل
-پذيرش بيماران ، گزارش پرستاري ، دارو و لوازم مصرفي هر پذيرش
-گزارش عمل
-امکان الصاق فيلم و يا عکس مرتبط با عمل
 
 
ايستگاه پرستاري
 
-امکان ايجاد نسخ مرتبط با بيمار
-ايجاد کاردکس دارويي
-درخواست و پيگيري خدمات پاراکلينيکي
-نمايش جوابهاي خدمات درخواستي به همراه سابقه بيمار
-تعريف رژيم هاي غذايي بيمار
-تيک دارو در زمان مصرف دارو
-لوازم مصرفي استفاده شده براي بيمار
-محاسبات دارويي بيمار
-گزارش خلاصه پرونده
 
اطلاعات مربوط به بيمه ها و بيمه هاي مكمل وتهيه ليستهاي بيمه اي موردنياز
حسابداري: اقدامات لازم جهت تسويه حساب نهايي بيمار و صدور حساب نهايي بيمار و صدور صورتحساب كلي بيمار شامل كليه خدمات ارايه شده به بيمار در تمام قسمتها بدون مراجعه به هر بخش