کیمیاگر


جهت آشنايي بيشتر با  نرم افزار مديريت جامع داروخانه (كيمياگر)مختصري از امكانات و عملكرد قسمتهاي مختلف آن به شرح ذيل ارائه ميگردد :

نرم افزار كيمياگر طوري طراحي گرديده كه كار  نسخه پيچي و اقلام مورد نياز مراجعه كننده در حداقل زمان و به سهولت ميسر بوده و امكان استفاده از آن را به صورت OnLine   ممكن مي سازد، ضمن اينكه در حين نسخه پيچي ، كنترلهاي هوشمندي از قبيل سقف پرداخت براساس تخصصها ، تداخلات دارويي ، تعداد درخواستي و تحويلي ، تحت تعهد بودن داروي مورد نظر در انواع بيمه ها و . . . را اعمال مي نمايد.

در قسمت تعريف كالا مي توان كالاها را به گروههاي اصلي و زير گروهها دسته بندي كرده و آنها را بر حسب نامهاي تجاري يا ژنريك تعريف نمود ضمن اينكه مي توان اشكال مختلف دارويي ، واحدهاي شمارش و هشدار دارويي براي هر يك از كالاها تعيين نموده و اقلام جايگزين ، اقلام همراه و منع تجويز هر يك را مشخص كرد ، اين طبقه بندي امكان گزارشگيري و جستجوي هر كالا را در اسرع وقت ، به سادگي ممكن مي سازد.

 در قسمت انبارداري ضمن تعيين موجودي هر كالا ، مي توان حداقل ، حداكثر ، و نقطه سفارش آن را مشخص كرد ، و در صورت نگهداري در قفسه براي دستيابي سريعتر مي توان شماره ستون و رديف آن را مشخص نمود. همچنين نام توليدكنندگان و توزيع كنندگان هريك از كالاها نيز قابل تعريف بوده و مي توان انواع گزارشگيري ها را بر اساس آنها و نيز موجوديهاي كمتر يا بيشتر از نقطه سفارش ، و در نتيجه ليست خريد تهيه نمود .

در قسمت حسابداري ضمن آگاهي از موجودي صندوق به صورت OnLine مي توان  عمليات برداشت از صندوق و يا واريز به صندوق انجام گرفته توسط هر فرد را كنترل نمود و نيز با تعريف انواع سرفصلهاي مالي براي هريك از آنها سندي صادر كرده و سرفصلهاي بدهكار و بستانكار را از يكديگر جدا كرده و گردش مالي حسابها ، و همچنين تراز سرفصلها را مشاهده و مقايسه نموده و ضمن صدور چك در هر يك از سر فصلها مي توان آماري از چكهاي صادره و واصله تهيه كرده و اعلام سررسيد چكهاي صادره را چند روز قبل از موعد ، براي مسئول داروخانه فعال نمود .

در تعريف قراردادها هيچ گونه محدوديتي از نظر تعدادي يا نوع قرارداد وجود ندارد و شما مي توانيد انواع قراردادهاي مالي داروخانه را با سازمانهاي بيمه گر و نيز نام فايل ديسكتي ارسالي به آنها را مشخص نموده و با حداقل وابستگي به شركت تغييرات اعلامي سازمانهاي بيمه گر را اعمال نموده و يا تغيير دهيد .

اين نرم افزار امكاناتي نظير پيغام الكترونيكي ((چت)) ، دفترچه تلفن ، كاردكس حضورو غياب پرسنل ، قفل كردن برنامه توسط هر كاربر ، انواع گزارشات ، انواع تعاريف ، تاييدات ، اعلامها و هشدارها و شاخصها و ............. را دارا بوده كه كاربران را در استفاده بهينه از آن ياري مي دهد . در نرم افزار كيمياگر ، مسئول داروخانه قادر است براي هر يك از كاربران سيستم شناسه و رمز مخصوص تعيين كرده و حدود اختيارات لازم در منوهاي مختلف برنامه را براي كاربران بصورت جداگانه مشخص نمايد .

برخی از امکانات این نرم افزار به شرخ ذیل می باشد :

1-تعريف دارو ها و لوازم مصرفي ، اشکال دارويي ، واحدهاي مصرف
2-تعريف قيمت هاي داروها
3-تعريف تعرفه بيمه هاي مختلف
4-تعريف شرکتها ، هديه دهندگان و طرف هاي مقابل
5-تعريف داروهاي روتين
6-پذيرش نسخ بيماران سرپايي
7-امکان اصلاح و تغيير تعدادي مصرفي بيماران بستري
8-گزارشات متنوع مالي و ...
9- امکان استفاده از تداخل دارويي
10- پذيرش دارو با استفاده از بارکد
11- انبارداري مستقل دارويي