شفا


نرم افزار مديريت درمانگاه

پيوند طب ونرم افزار افتخار دارد که قدرتمندترين نرم افزار مديريت درمانگاهي خود را با نام تجاري شفا به جامعه پزشکي کشور عرضه نمايد.

از مشخصات بارز اين نرم افزار مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1-   بايگاني نا محدود بيماران(با بانک اطلاعاتي قدرتمند )

2-   قابليت نگهداري اطلاعات بيماران بدون محدوديت زماني

3-   قابليت گزارشگيري کارکرد و سهم پزشک با درصد هاي دلخواه

4-   قبليت ارايه ليست بيمه و ليست ديسکتي بيمه براي سازمانهاي بيمه گر

5-   امکان صدور صورتحساب براي بيمار

6-   سيستم صندوق يکپارچه

7-   سيستم تعريف و قابليت تعريف شيفتهاي کاري

8-   امکان تعريف کاملا آزاد و متنوع تمام پارامترهاي برنامه (خدمات،پزشکان،قراردادها،متون،اطلاعات دارويي و ...)

9-   تعيين سطوح دسترسي براي کاربران مختلف و نظارت کامل به تمامي تغييرات و اعمال انجام شده

10- امکان پشتيبان گيري.

11- کاربري  آسان و بي نياز از آموزش

12- ليست انتظار و سيستم وقت دهي بيماران

13 –آمار و گزارشات دقيق و کامل