نظرسنجی


امکان اينکه مديريت مرکز پرسشنامه اي آماده کرده و بر شکل يک فرم نظرخواهي در اختيار بيماران قرار گيرد به شکل نرم افزار ايجاد شده و بيماران مي توانند در دستگاه طراحي شده توسط شرکت نظرات خود را در سيستم ثبت کرده و مديريت از اطلاعات ثبت شده استفاده نمايد.

براي بهره برداري بهتر از اين امکان ، بهتر است سيستم هاي (All in one) استفاده شود تا سهولت استفاده را براي مراجعه کنندگان فراهم کند