کنترل کیفی


در اين نرم افزار اين امکان وجود دارد تا بتوانيد براي کليه آزمايشات مورد نظر نمودار کنترل کيفي را چاپ و تهيه نماييد ، براي هر آزمايش امکان استفاده از سه کنترل وجود داشته و نرم افزار براي کنترل کيفي بخش هماتولوژي روش هاي T.Student - F.ratio تکرار پذيري و غيره قابل استفاده مي باشد.اين نرم افزار امکان تهيه نمودار تجمعي و گزارش آماري از پاسخ هاي ثبت شده براي بيماران را هم در اختيارتان قرار مي دهد.