کواد مارکر


اين شرکت تنها توليد کننده نرم افزار غربالگري جنين در ايران بوده و در آن از طريق متدهاي تائيد شده و با مدين هاي ايراني به کمک روش هاي تريپل مارکر ، دبل تست ، کواد مارکر و اينتگرتد تست ريسک ابتلا به سندرومهاي مادرزادي را تهيه مي کند.
قابل توجه که اين نرم افزار داراي هيچ گونه هزينه شارژ زماني و تعدادي نبوده و در حال حاضر تنها نرم افزاري است که در ليست ارزيابي آزمايشگاه مرجع قرار گرفته است.