جوابدهی PCR


امکانات تايپ و متون آماده و نرمال پيش فرض در اين محيط نيز در اختيارتان قرار مي گيرد تا بتوانيد به سرعت و با امکانات وسيع Microsoft Word  جواب بيمارتان را آماده نماييد.