تفکیک نمونه


در آزمايشگاه و در بخش نمونه گيري پرسنل نمونه گير در حالت عادي قبل از انجام نمونه گيري مشخصات بيمار را به همراه آزمايشات مربوطه روي يک برچسب نوشته و بر اساس آن که در يک دسته بندي قرار دارند و يا يک نوع نمونه لازم دارند در کنار هم نوشته مي شوند. سيستم چاپ برچسب در عمل براي اصلاح و سازمان دادن به اين عمليات طراحي شده است. از گروه هايي که به شکل پيش فرض در سيستم ايجاد مي شود و با توجه به دسته بندي هايي که با روال کار موجود در آزمايشگاه ايجاد شده سيستم روي ليبل هاي پشت چسب دار مشخصات بيمار و اطلاعات مورد نياز که قابل تعريف و انتخاب است چاپ مي شود که باعث شده زمان زيادي صرف شده براي نوشتن مشخصات بيمار و آزمايشات روي برچسب ها و همچنين خطاهايي که احتمال بروز آن در روش دستي فراوان وجود دارد حذف شود.
در سيستم عادي چاپ برچسب تعداد ليبل هاي چاپ شده در بخش نمونه گيري بسيار زياد است و تعدادي از آن ليبل ها عملاً کارايي در فضاي نمونه گيري نداشته و تمام آن ها به داخل فرستاده مي شود بدون اينکه نمونه اي در بخش نمونه گيري داخل آن لوله يا ظرف گرفته شود ، برخي مواقع هم نمونه گير بدون اينکه نياز واقعي براي لوله وکيوم بيشتر باشد صرفاً براساس ليبل چاپ شده مرکز لوله وکيوم اضافي مصرف مي کند. در سيستم تفکيک نمونه اتفاقي که افتاده اين است که در ابتدا جايگاه چاپ برچسب ها بر حسب نياز و در محل مورد مصرف انجام مي شود يعني دو جايگاه براي آن تعريف مي شود . نمونه گيري و در فضاي جداسازي و در انتها اين قابليت را به آزمايشگاه مي دهد تا بتواند نمونه اخذ شده را در آزمايشگاه رديابي کند.

سخت افزار مورد نياز پرينتر هاي ليبل حرارتي و همينور ليبل هاي حرارتي يا غير حرارتي که در آن از ريبون استفاده مي شود پرچسب يا کم چسب مي باشند.
اين نرم افزار نياز اوليه براي فعال سازي اتوماسيون و سيستم بارکدي ارتباط با دستگاه ها مي باشد.
سخت افزار مورد نياز پرينتر ليبل زن ترجيحاً با رزوليشن 300Dpi