استخدام

 

استخدام

پرسشنامه استخدام
نام و نام خانوادگی:   نام پدر:   شماره شناسنامه:  
تاریخ تولد:   محل تولد:   کد ملی:  
مشخصات عمومی
وضعیت تاهل و تکفل:
تعداد فرزندان:   نفر
وضعیت نظام وظیفه :   سال ترخیص :  
نشانی منزل:  
کد پستی:   تلفن:   موبایل:  
تحصیلات
مدارک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی تاریخ اتمام تحصیل تاریخ اخذ مدرک
         
              
              
سوابق کاری
نام موسسه/شرکت پست سازمانی تاریخ شروع تاریخ پایان علت ترک
         
              
              
دوره های آموزشی  تخصصی :
نام موسسه آموزشی عنوان دوره آموزشی تاریخ دوره کل زمان دوره
           
           
           
آشنایی به زبان خارجی
میزان آشنایی با  زبان های خارجی :   
آشنایی به نرم افزار
میزان آشنایی با کامپیوتر :   
اطلاعات شخصی
آیا در  شرکت های مشابه مشغول  کار بوده اید ؟
آیا به محل کار قبلی تعهد خدمتی دارید؟
آیا سابقه بیمه تامین اجتماعی دارید؟
چند سال:  
نام دو نفر را که شما را بشناسند (به غیر از بستگان) ذکر نمایید:
نام و نام خانوادگی:   نسبت:   محل کار:   تلفن تماس:  
نام و نام خانوادگی:   نسبت:   محل کار:   تلفن تماس:  
انگیزه استخدام شما در شرکت چیست ؟   حقوق پیشنهادی:   مهارت و ابتکارات :   
توانایی انجام سفرهای ماموریتی از سوی شرکت را دارید ؟