نمودار CBC

نمودار CBCچاپ جواب هاي آزمايش در برنامه آزمون داراي فرمت و ساختاري خاص بوده و داراي پارامترهاي متعددي مي باشد . حال براي آن دسته از آزمايشگاه هايي که تمايل به چاپ نمودارهاي افتراقي CBC در انتهاي جواب هاي خود دارند ، اين امکان فراهم مي باشد تا بتوانند نمودارهاي RBC  ، WBD و Platelets به تفکيک در انتهاي جواب خود با فرمت هاي مختلف مشاهده کنند .

سخت افزار مورد نياز براي اين قابليت ، تنها چاپگر مي باشد که ترجيحا اگر از چاپگرهاي رنگي استفاده شود ، نتيجه بهتري در بر خواهد داشت