تلفن گویا

تلفن گویاحجم زيادي از وقت پرسنل پذيرش و جوابدهي در طي روز صرف پاسخ دهي به بيماراني مي شود که در طي روز صرف پاسخ دهي به بيماراني مي شود که در تماس با آزمايشگاه خواستار اعلام آماده بودن جواب ، چاپ شدن جواب و يا دريافت اهداجات خاص درباره نحوه درياف و تهيه نمونه هاي مربوط به آزمايشات درخواستي خود دارند.
سيستم تلفن گويا اين امکان را به شما مي دهد تا با نصب روي مسير خط تلفن آزمايشگاه حجم تماس هاي مستقيم با آزمايشگاه و يا پرسنل را کاهش دهد.
بيمار در تماس با آزمايشگاه در ابتدا با اعلان صوتي تماس با مرکز مورد نظرش براي ادامه کار راهنمايي شده و اعداد روي صفحه کليد و عملکرد هرکدام به اطلاع بيمار مي رسد. بيمار با انتخاب مسير مورد نظر اين امکان را دارد تا بتواند از آماده بودن جواب ، تکرار نمونه گيري و ارتباط با مسئولين آزمايشگاه و غيره استفاده کند.

سخت افزار مورد نياز يک دستگاه مودم مي باشد