امضای دیجیتال

امضای دیجیتالدر شرايط حاضر که سيستم هاي ارتباط از راه دور اين امکان را داده که بتوان در حالت عدم حضور در آزمايشگاه ميشود به کنترل اطلاعات وارد شده در نرم افزارهاي مديريت آزمايشگاه اقدام کرد با استفاده از امضاء ديجيتال مي توان نسبت به کنترل جواب هاي ثبت شده در سيستم اقدام مي کنيد نسبت به ثبت امضاء خود و کنترل جواب ها توسط خودتان مطمئن شويد. ابتدا امضاء اسکن شده خود را در نرم افزار ثبت کرده و براي کد کاربري خودتان آن را فعال نمائيد و در نهايت امکان چاپ جواب را براي کليه جواب هايي که امضايتان را ندارند بسته و دسترسي چاپ پرسنل را فقط براي حالتي فعال نگه داريد که جواب بيمار امضاء شما را داشته باشد ، حال اگر کاربر جوابي را بخواهد چاپ کند ، تنها در حالتي چاپ مي شود که توسط شما بررسي و تائيد چاپ را گرفته باشد.