آزمون همراه

آزمون همراهبا توجه به رشد چشم گير استفاده از نرم افزارهاي مبتي بر گوشي هاي هوشمند ، شرکت پيوند طب و نرم افزار در راستاي سهولت مراجعه کنندگان و آزمايشگاه هاي همکار براي دستيابي به اطلاعات مراجعه کنندگان از جمله جواب هاي آزمايش دست به طراحي نرم افزارهاي دريافت جواب مبتني بر آنرويد و در آينده اي نزديک سازگار با پلتفرم هاي ديگر زده است .  نرم افزار آزمون همراه با نصب بر روي گوشي هاي هوشمند ميتواند اين امکان را به سادگي در اختيار مراجعه کنندگان آزمايشگاه ها قرار دهد تا بتوانند جواب هاي خود را بدون مراجعه به آزمايشگاه دريافت کنند ، و هم چنين آزمايشگاه هاي ارسال کننده بتوانند جوابهاي پذيرش هاي ارسالي خود را به راحتي دريافت کنند .

سخت افزار مورد نياز براي اين نرم افزار تنها گوشي هوشمندي مي باشد که بتواند نرم افزار هاي آنرويد را بر روي خود نصب کند .