کارت گروه خونی

کارت گروه خونیدر نرم افزار امکاني را مي توان فعال کرد تا بيماراني را که درخواست آزمايش گروه خوني را داشته باشند ، نوع گروه خوني را در قطع کارت چاپ نمايد. امکان استفاده از الگوهاي پيش فرض و حتي امکان استفاده از فرم هاي تعريف شده توسط خودتان را داشته باشيد.