ایمیل

ایمیلبسياري از بيماران در حال حاضر با توجه به ترافيک شهري و همچنين وجود امکانات ارتباطي مدرن تمايل دارند تا پاسخ و جواب آزمايشاتشان را بدون مراجعه به آزمايشگاه دريافت کنند ، اين امکان اين اجازه را به شما مي دهد تا جواب بيمارتان را روي آدرس ايميل که در زمان پذيرش از وي دريافت گرديده اند ارسال نماييد. همچنين امکان ارسال جواب بيمار براي پزشکان يا آزمايشگاه هاي طرف قرارداد نيز وجود دارد.