کارت اشتراک

کارت اشتراک 

بسياري از مراجعين آزمايشگاه مراجعيني هستند که به صورت دوره اي به آزمايشگاه مراجعه کرده و درخواست انجام آزمايش دارند ، اين مراجعين سرمايه هاي آزمايشگاه بوده که بدون هيچ چشم داشتي تبليغ نحوه فعاليت و عملکرد آزمايشگاه را در ميان دوستان و آشنايان خود انجام مي دهند. بسياري از دوستان براي قدرداني از اين قشر بيماران نسبت به ارائه خدمات مناسب تر اقدام مي نمايند.

در سيستم صدور کارت اشتراک اين امکان وجود دارد تا فضاي جداگانه اي را براي ثبت پذيرش و مراجعه آن ها ايجاد کرده و به طور مثال در اسرع وقت نسبت به انجام درخواست آن ها اقدام نمايند.
در بخشي از نرم افزار صدور کارت اشتراک مسيري تعبيه شده تا بتوان به سرعت در يک منوي ميانبر به راحتي به صفحه پذيرش ، جوابدهي ، اطلاعات مراجعات قبلي ، نمودار سوابق و غيره دسترسي پيدا کرد.در قسمتي ديگر از اين نرم افزار اين امکان ايجاد شده تا بتوان براي مراجعات بيمار امکان پرداخت (محاسبه) درصدي تخفيف در نظر گرفت که دو شيوه براي آن پيش بيني شده است
امکان تخفيف درصدي بر اساس مراجعات مکرر به نحوي که مثلا براي مراجعات بيش از يک يا دو بار در مدت زمان مشحص درصد تخفيف خاصي با امکان رشد خطي اين تخفيف در آن قابل انجام است.
براي اختصاص حالت تخفيف جهت مراجعين داراي کارت اشتراک مي توان مبلغ ثابت و خاصي را نيز در نظر گرفت به شکلي که کارت اشتراک بيمار به صورت تعريف شده از قبل داراي ميزان مشخص اعتبار باشد.

 

در فرم کارت اشتراک (( RF ID )) شرکت يک دستگاه کارت ريدر به همراه 1000 عدد کارت چاپ شده و سيستم نرم افزاري را براي آزمايشگاه درخواست کننده اختصاص مي دهد.در فرم کارت اشتراک بارکدي امکان طراحي فرم کارت و چاپ عکس بيمار و مشخصات آزمايشگاه در خود آزمايشگاه با چاپگرهاي رنگي يا تک رنگ وجود دارد .